Onze partners
Kunstenpunt (Flanders Arts Institute)

Kunstenpunt werkt aan duurzame internationale relaties voor kunstenaars en organisaties door kansen te creëren voor Vlaamse kunstenprofessionals in het buitenland, in te zetten op internationale uitwisseling van kennis en expertise, internationale kunstenwerkers te laten kennismaken met het Vlaamse landschap en haar spelers en bruggen te bouwen met (beleids)partners.

Faro

FARO is het steunpunt voor het roerend en immaterieel cultureel-erfgoedveld. Het vervult sinds 1 januari 2008 decretaal bepaalde kerntaken, zoals praktijkondersteuning, praktijkontwikkeling, beeldvorming en communicatie. Deze taken vertalen zich in dienstverlenende acties die uitgevoerd wordt ter ondersteuning van, rechtstreeks of onrechtstreeks, de functies bij andere actoren of cultureel-erfgoedgemeenschappen.

Vlaams Architectuurinstituut

Het Vlaams Architectuurinstituut is het sectorinstituut voor architectuur. Het belicht het belang van een goed ontworpen leefomgeving, stimuleert het maatschappelijke debat over het ontwerp van gebouwen/steden en verspreidt kennis over architectuur. Het Vlaams Architectuurinstituut is het voornaamste aanspreekpunt voor informatie over hedendaagse, voorbije en toekomstige ontwikkelingen van architectuur uit Vlaanderen en Brussel. Bovendien vertegenwoordigt het instituut Vlaanderen op internationale evenementen zoals de Architectuurbiënnale in Venetië en is het ingebed in een wereldwijd netwerk van architectuurinstituten.

Vlaams Fonds voor de Letteren

Het VFL wil een breed toegankelijk literair landschap mogelijk maken en de Vlaamse literatuur meer zichtbaarheid geven in binnen- en buitenland. Het VFL-beleid is gericht op de ondersteuning van creatie, productie, presentatie en omkadering. Hiertoe verleent het VFL subsidies, informatie en documentatie. Het organiseert en financiert ook projecten, samenwerkingsplatforms en andere initiatieven. Flanders Literature is sinds midden maart 2017 de merknaam waaronder het VFL literatuur uit Vlaanderen promoot in het buitenland, met als voornaamste doelpubliek buitenlandse uitgevers en organisatoren. Flanders Literature wil hen helpen bij de zoektocht naar die ene titel of auteur die perfect in hun catalogus of festival past.

Vlaams Audiovisueel Fonds

Het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) is een instelling van de Vlaamse Gemeenschap en werkt in opdracht van de Vlaamse regering. Onder de algemene koepel van het VAF vallen drie fondsen: het VAF/Filmfonds, het VAF/Mediafonds en het VAF/Gamefonds. Het VAF voert het Vlaamse filmbeleid niet enkel uit, maar speelt ook een rol in de voorbereiding van dit beleid voor de betrokken voogdijministers. Het VAF doet aan kennisopbouw over de sector, met het accent op dataverzameling en –analyse.

Vlaamse Kunstcollectie

De Vlaamse Kunstcollectie is een knooppunt voor museumcollecties. Als dienstverlenende en kostendelende organisatie is de Vlaamse Kunstcollectie een platform voor gezamenlijke acties en gedeelde infrastructuur voor musea in Vlaanderen. De Vlaamse Kunstcollectie telt vijf stichtende leden: het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, het Groeningemuseum Brugge, het Museum voor Schone Kunsten GentM - Museum Leuven en Mu.ZEE in Oostende. Samen bieden zij een voortreffelijk overzicht van de kunstproductie in de Zuidelijke Nederlanden en België, van de middeleeuwen tot de eenentwintigste eeuw, en dit in een internationale context. De. Vlaamse Kunstcollectie wil de (inter)nationale uitstraling van alle geïnteresseerde musea in Vlaanderen en hun collecties vergroten en deze musea, hun collecties en hun expertise op de meest diverse en actuele wijze presenteren aan een internationaal publiek van leken, deskundigen, peers en andere hergebruikers.

Steunpunt bovenlokaal cultuurwerk (voormalig Forum voor de amateurkunsten)

Het steunpunt bovenlokaal cultuurwerk zet in op de ondersteuning van een kwalitatief, duurzaam en divers bovenlokaal cultuurlandschap en op de praktijkontwikkeling in het (boven)lokale veld. Het is een expertisecentrum dat, in nauw overleg met andere relevante actoren, sleutelt aan een beleidsvisie op lokaal en bovenlokaal cultuurwerk. Samenwerking en verbinding tussen cultuur en bv. onderwijs, welzijn, toerisme, economie en sport behoren tot de opdracht. 

Circuscentrum

Circuscentrum wil van Vlaanderen een bloeiende circusregio maken, met een breed cultureel draagvlak en optimale ontwikkelingskansen. Enerzijds stimuleert het Circuscentrum artiesten en gezelschappen, docenten, circusateliers en jonge beoefenaars om zowel artistiek als pedagogisch de grenzen continu te verleggen. Anderzijds zorgt het Circuscentrum er mee voor dat circus bij publiek, media, beleidsmakers en culturele actoren als volwaardige kunstvorm wordt beschouwd.

Creative Europe Desk Vlaanderen

Creative Europe Desk Vlaanderen is het service- en informatiepunt voor het Creative Europe programma in Vlaanderen. Het maakt deel uit van Team Communicatie binnen het Departement CJM (Cultuur, Jeugd en Media) van de Vlaamse Overheid.

Departement CJM (Cultuur, Jeugd en Media)

Departement Cultuur Vlaanderen wil de buitenwereld laten delen in zijn bijzonder rijk cultureel heden en verleden. Het Vlaamse internationale cultuurbeleid wil zich positioneren op het internationale veld en wil Vlaanderen alle mogelijkheden van groei en ontplooiing aanreiken. De uitstraling van ons uniek erfgoed uit verleden en heden ondersteunen we. Hedendaagse kunstenaars worden gestimuleerd om internationale ervaringen op te doen en in een mondiale context actief te zijn. Diverse culturele akkoorden en samenwerkingsverdragen zorgen voor een voortdurende uitwisseling en wederzijdse beïnvloeding van knowhow en good-practices. Vlaanderen zoekt in deze bilaterale contacten voortdurend naar duurzaamheid en wederkerigheid.

Departement Buitenlandse Zaken

Het Departement Buitenlandse Zaken behartigt de internationale relaties van de Vlaamse Regering. Het staat in voor de coördinatie van het internationale en Europese optreden van Vlaanderen en heeft daarom de leiding over de relaties van Vlaanderen met buitenlandse overheden, de Europese Unie en internationale organisaties. Naast de traditionele politieke diplomatie wordt ook economische, culturele, academische en publieksdiplomatie ingezet als belangrijke instrumenten om onze troeven in het buitenland op de kaart te zetten. 

Toerisme Vlaanderen

Toerisme Vlaanderen wil zich als een strategie- en kennisgedreven overheidsdienst inzetten om de duurzame ontwikkeling van het toerisme en van de toeristische sector in Vlaanderen en Brussel te bevorderen met het oog op meer economisch rendement, tewerkstelling en sociaal welzijn.Toerisme Vlaanderen wil zoveel mogelijk mensen de kans bieden om met vakantie te gaan, ook jongeren, personen met een beperking en kansarmen.

Flanders Investment and Trade

Flanders Investment & Trade (FIT) is het aanspreekpunt voor internationaal ondernemen in Vlaanderen.